" rel="nofollow">

yabo88

留言详细
  • 网上咨询
  • 投诉举报
  • 在线调查

留言详情

移动营业厅骚扰移动用户

编号  2020061921520695474

姓名

杨保兴

留言时间

2020-06-19 21:52:06

留言内容

淇县庙口乡移动营业厅在晚上9点多还打电话骚扰用户,让用户办什么流量卡,我打电话咨询移动客服,客服说下班时间是傍晚5点,这怎么会在9点多还骚扰移动用户,严重影响了用户正常生活

处理状态

已处理

处理时间

2020-06-22 08:29:54

回复内容

       根据杨先生反映的情况看,不属市场监管部门12315热线受理范围。建议杨先生向移动公司的主管部门---工信部门12300进行投诉。

                                             yabo88
                                                      2020年6月22日


xxfseo.com